สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายณฐพล  ภาโอภาส
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณจ่าง
3. เด็กหญิงสุธิณี  เหมตะศิลป์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางฉวีวรรณ  บุญธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพีรวรรณ  พรมทองนุ้ย
 
1. นางสาวพิชญาพร  เกื้อก่อบุญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
7. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
8. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
2. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอายฝน  ทองอุไร
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
3. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางละออง  ประสานรมย์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กชายศิวัฒน์  กระบัตร
 
1. นางจิตวิไล  สงชู