สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำไพล สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงศรี
 
1. นางภิษณีวรรณ  ทัศโน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายภูมินทร์  อนุสาส์น
 
1. นายสุนทร  พรมเรืองโชติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78.31 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พรหมทอง
2. เด็กชายกิตติ  แซ่ล่าย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงจิราภา  ทองขาว
5. เด็กหญิงภารดี  อรัญภาค
6. เด็กหญิงรักษณาลี  นครพรัตน์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริวัฒโน
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมณี
9. เด็กชายอิทธิชัย  สังข์น้อย
10. เด็กหญิงเมธาวดี  เภาสุวรรณ์
 
1. นางสุดสวาท  คณะทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ขะหรีดาโอะ
2. เด็กชายเทวัน  นุ้ยโชติช่วง
 
1. นายประพงศ์  ธรรมทินโณ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุ้ยด้วง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายศุภกร  ชูแว่น
 
1. นางสาวเกศสุดา  สาคะรินทร์