สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพัชริตา  รักษ์เพ็ญไทย
 
1. นางอรนุช  ปิ่นทองพันธ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางอรนุช  ปิ่นทองพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวปาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิบูลย์
 
1. นางวรรณี  ราชแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาวพณิดา  บัวปาน
2. นายวิติพงษ์  แก้วละเอียด
3. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุภา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุดา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  จิตภักดี
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีวิบูลย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายสำรวม  สังข์ไข
 
9 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลกัณฑ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
10 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก   เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
11 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรคง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญาณิศา  เพ็ชรมณี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิบดี
 
1. นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงค์