สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางอรนุช  ปิ่นทองพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุภา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุดา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  จิตภักดี
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
5 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลกัณฑ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
6 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก   เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี