สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวปาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิบูลย์
 
1. นางวรรณี  ราชแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีวิบูลย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายสำรวม  สังข์ไข
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรคง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี