สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเด็กหญิงศิกานต์  สัญศรีเมือง
 
1. นางเล็ก  ยกกระบัตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงเรืองรอง  พวงรัตน์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุปวงษ์
 
1. นายบำเพ็ญ  สัญศรีเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิศิษฎิ์สิริ  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเรืองรอง  พวงรัตน์
 
1. นางศิรัญญา  เหล็มปาน
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนารมย์
2. เด็กชายอภิชัย  สวนทองแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิสรา  รัตนารมย์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกตุนุกูล
 
1. นางฤดี  สัญศรีเมือง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัฆณิตฐา  ทองนวลจันทร์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แววสุวรรณ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ขุนไกร
 
1. นางประจวบ  แก้วทองราช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกร  น้อยผา
2. เด็กหญิงณัฐฐามาศ  หนูเอียด
3. เด็กหญิงบุษกร  หมื่นทรัพย์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  รักสม
2. เด็กหญิงพิมโรส  ประสิทธิ์นุ้ย
3. เด็กหญิงภัทรากร  ฉิมจโรจน์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  โรจนหัสดิน
2. เด็กหญิงธนาพรรณ  ทองบุญล้อม
 
1. นางนฤมล  หัสบดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนวพัฒน์  ภารกิจโกศล
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง