สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเด็กหญิงศิกานต์  สัญศรีเมือง
 
1. นางเล็ก  ยกกระบัตร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุปวงษ์
 
1. นายบำเพ็ญ  สัญศรีเมือง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง