สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิศิษฎิ์สิริ  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเรืองรอง  พวงรัตน์
 
1. นางศิรัญญา  เหล็มปาน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนวพัฒน์  ภารกิจโกศล
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง