สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกตุนุกูล
 
1. นางฤดี  สัญศรีเมือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  โรจนหัสดิน
2. เด็กหญิงธนาพรรณ  ทองบุญล้อม
 
1. นางนฤมล  หัสบดี