สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธวัชชัย   ธงชัย
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กชายทวีศักดิ์   นิลมาก
2. เด็กชายอรรถพงศ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  สมาน
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
2. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณะประดิษฐ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทร์คีรี
2. เด็กหญิงรริศรา   นิ่มดวง
3. เด็กหญิงวริศรา   มีแสง
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ตุใยรัมภ์
2. เด็กชายพิชญาภา   พรหมอ่อน
3. เด็กชายอาทิตยา  ดำดี
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุรไอนี  สาเตะ
2. เด็กหญิงรุสนานี   บาราเฮง
3. เด็กหญิงลิซ่าห์   มิเจ๊ะนา
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 1. เด็กชายธนวิทย์   ปานถาวร
2. เด็กชายธนาธิป   คชการ
3. เด็กชายนครินทร์   ดำศรีสุข
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี   สันหลัง
3. เด็กหญิงสีตีนูรีฮัน   ดือราแม
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยพิชัย
2. เด็กชายอัซมี   สมาน
 
1. นายสมัคร   อ่อนปลอด
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทร์คล้าย
2. เด็กชายธีรพัฒน์   เอียดพันวัน
 
1. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายธีรนันท์   เพชรสุข
2. เด็กชายวสันต์   สุกหอม
 
1. นายสมัคร   อ่อนปลอด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นางสาวนุชรีย์   สุขเทพ
2. นางสาวพรรณราย   พลศรี
3. เด็กหญิงฟาตอนะห์  แฉะ
4. เด็กหญิงฟาตีม๊ะห์   กาซอ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจำเนียน   เอียดแก้ว
2. นายอับดลกอเด   มะเด๊าะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสวรรยา   ภิรมย์
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรหมสุข
 
1. นางสุวพัชร   แสงอรุณ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายรัทธพล  หวังแอ
 
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิสรา  พรหมสุข
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตยา   ทองร้อยชั่ง
2. เด็กหญิงณัฐฐากร   บุญศรี
3. เด็กชายศรวิษฐา   พรหมบุตร
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายศุภวิทย์   ทองแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ   เอียดแก้ว
3. เด็กชายอิทกร   ชูโชติ
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงรมิตา   ไกรกราย
2. เด็กหญิงศิรประภา   เชียร
3. เด็กหญิงโยษิตา   หนูดำ
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิศรา   แวหะยี
2. เด็กหญิงสุธิดา   คงทอง
3. เด็กหญิงอาริตา   ขวัญทอง
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงมาดียะห์  อาแว
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนูรฮารีซา   สาหลำหมะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
23 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงซูไรนี   ดอเลาะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุวรรณ
2. เด็กชายอริญชย์   เรืองน้อย
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ส่งเสริมสุข
 
1. นางมลฤทัย  มณีโชติ
2. นางวันดี  วุฒิประดิษฐ์