สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธวัชชัย   ธงชัย
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณะประดิษฐ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยพิชัย
2. เด็กชายอัซมี   สมาน
 
1. นายสมัคร   อ่อนปลอด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตยา   ทองร้อยชั่ง
2. เด็กหญิงณัฐฐากร   บุญศรี
3. เด็กชายศรวิษฐา   พรหมบุตร
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงมาดียะห์  อาแว
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู