สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุรไอนี  สาเตะ
2. เด็กหญิงรุสนานี   บาราเฮง
3. เด็กหญิงลิซ่าห์   มิเจ๊ะนา
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นางสาวนุชรีย์   สุขเทพ
2. นางสาวพรรณราย   พลศรี
3. เด็กหญิงฟาตอนะห์  แฉะ
4. เด็กหญิงฟาตีม๊ะห์   กาซอ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจำเนียน   เอียดแก้ว
2. นายอับดลกอเด   มะเด๊าะ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรหมสุข
 
1. นางสุวพัชร   แสงอรุณ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายรัทธพล  หวังแอ
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนูรฮารีซา   สาหลำหมะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงซูไรนี   ดอเลาะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู