สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 1. เด็กชายทวีศักดิ์   นิลมาก
2. เด็กชายอรรถพงศ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  สมาน
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
2. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทร์คีรี
2. เด็กหญิงรริศรา   นิ่มดวง
3. เด็กหญิงวริศรา   มีแสง
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ตุใยรัมภ์
2. เด็กชายพิชญาภา   พรหมอ่อน
3. เด็กชายอาทิตยา  ดำดี
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 1. เด็กชายธนวิทย์   ปานถาวร
2. เด็กชายธนาธิป   คชการ
3. เด็กชายนครินทร์   ดำศรีสุข
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี   สันหลัง
3. เด็กหญิงสีตีนูรีฮัน   ดือราแม
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิสรา  พรหมสุข
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงรมิตา   ไกรกราย
2. เด็กหญิงศิรประภา   เชียร
3. เด็กหญิงโยษิตา   หนูดำ
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุวรรณ
2. เด็กชายอริญชย์   เรืองน้อย
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ส่งเสริมสุข
 
1. นางมลฤทัย  มณีโชติ
2. นางวันดี  วุฒิประดิษฐ์