สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วกับเส็น
 
1. นางพราวภร  จันทรของชุม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิสมานี  บุปผาดง
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วของแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
2. เด็กหญิงมารีมาร์  หมินตะแหล๊ะ
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมูนี
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
 
1. นายอุเส็น  นิสัน
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันติมา  หลำหัด
2. เด็กหญิงจิตติญา  หมานสนิ
3. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
4. เด็กหญิงประวีณา  หมูนี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ขะหมิหมะ
6. เด็กหญิงอริสา  กะลอเอียด
7. เด็กหญิงอินทิรา  มูณี
8. เด็กหญิงอโนมา  มูนี
 
1. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
2. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
3. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางลัดดา  อักษรทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซากีนะห์  หัดกาเจ
2. เด็กหญิงอำพา  และจาโรจน์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ยีกับจี
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมารีย๊ะ  หมัดหละ
2. เด็กชายยุทธนา  หมูนี
3. เด็กหญิงสุไรญา  หัดขะเจ
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิติยา  สัพโส
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เหล็มหลี
3. เด็กหญิงปิยาอร  ยีกับจี
4. เด็กหญิงสุฮัยนี  เวชชะกะ
5. เด็กหญิงอทิตา  หีมยิ
6. เด็กหญิงอิสรียา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัดดาว  ฝาโต๊ะบวด
2. เด็กหญิงนาดียา  หมัดและ
3. เด็กหญิงนุชจรี  ทองสีดำ
4. เด็กหญิงมารีเย๊าะ  หมัดหละ
5. เด็กหญิงวรรณกานต์  แยนา
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  หัดขะเจ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุอารีย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายอภิรัตน์  บูเอียด
 
1. นางสาวสาวิตรี  แซ่เล่า
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรีซ่า  หลำหัด
2. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางสาวอังสนา  สีตะพงศ์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยประสิทธิ์
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ยีกับจี
3. เด็กหญิงศรันยา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาววริศรา  หวุ่นกับหมัด