สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมูนี
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันติมา  หลำหัด
2. เด็กหญิงจิตติญา  หมานสนิ
3. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
4. เด็กหญิงประวีณา  หมูนี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ขะหมิหมะ
6. เด็กหญิงอริสา  กะลอเอียด
7. เด็กหญิงอินทิรา  มูณี
8. เด็กหญิงอโนมา  มูนี
 
1. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
2. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
3. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางลัดดา  อักษรทอง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุอารีย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายอภิรัตน์  บูเอียด
 
1. นางสาวสาวิตรี  แซ่เล่า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรีซ่า  หลำหัด
2. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางสาวอังสนา  สีตะพงศ์