สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงมัสยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวยุพิน  สุขะบุญพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สันทวีป
2. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
3. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณโน
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  หะยีสันต์
3. เด็กชายอนุพงศ์  มณฑาโชติ
 
1. นางสาวนิตยา  กุลนิล
2. นางนิตย์  จันทร์นวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซุส  ศิริมาก กรันต์เชียง
2. เด็กชายธีรยุทธ  บุญมี
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ประสิทธิสร
2. เด็กชายอนันต์  มีอนันต์
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ  อัญชนะ
2. เด็กหญิงนิติญาณินท์  ทิพวงศ์
3. เด็กชายพันทกานต์  มามะ
 
1. นางสาวซีตีมาเรียม  หีมเกะ
2. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  ประสิทธิสร
2. เด็กชายสิทธิพร  เจริญวาที
3. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางกนกวรรณ  อนุสสรางค์กูล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงหมอกฟ้า  พูโคกสูง
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายรติพงษ์  มณีรัตน์
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัณฑิโต
2. เด็กหญิงนูรซัยตน  หมะหมุ
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
2. นางสาวสุนิสา  มามะ
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกร  แก้วบุษบา
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โพธิวิจิตร
3. เด็กหญิงออมสิน  ธรรมทินโน
 
1. นางพัทธนันท์  เดชาวุฒิกุล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
3. เด็กหญิงอมิตา  สือนิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วเป็นบุญ
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพลเชษฎฐ์  ปฎิรัตนัง
2. เด็กชายศุภกิตติ  ศิริรัตนโกมุท
 
1. นางวรรณา  พระไพรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัณฑิโต
 
1. นางจารุวรรณ  นาบุญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 5 1. เด็กชายรตน  ผ่านทอง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  พรมสูง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ถมยา
3. เด็กหญิงนภารัตน์  นวลมณี
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
5. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
6. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
7. เด็กชายอดัมภ์  หะแว
8. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
9. เด็กหญิงอิศริยา  เจะสนิ
10. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางวรรณา  พระไพรี
3. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายจุติสันติ์  สาและ
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สีนวล
3. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  มณีคุณ
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์