สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพลเชษฎฐ์  ปฎิรัตนัง
2. เด็กชายศุภกิตติ  ศิริรัตนโกมุท
 
1. นางวรรณา  พระไพรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัณฑิโต
 
1. นางจารุวรรณ  นาบุญ