สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงหมอกฟ้า  พูโคกสูง
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกร  แก้วบุษบา
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โพธิวิจิตร
3. เด็กหญิงออมสิน  ธรรมทินโน
 
1. นางพัทธนันท์  เดชาวุฒิกุล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายจุติสันติ์  สาและ
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สีนวล
3. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  มณีคุณ
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์