สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงมัสยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวยุพิน  สุขะบุญพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ประสิทธิสร
2. เด็กชายอนันต์  มีอนันต์
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ  อัญชนะ
2. เด็กหญิงนิติญาณินท์  ทิพวงศ์
3. เด็กชายพันทกานต์  มามะ
 
1. นางสาวซีตีมาเรียม  หีมเกะ
2. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายรติพงษ์  มณีรัตน์
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัณฑิโต
2. เด็กหญิงนูรซัยตน  หมะหมุ
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
2. นางสาวสุนิสา  มามะ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
3. เด็กหญิงอมิตา  สือนิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วเป็นบุญ
2. นายสมพร  แก้วซัง