สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สันทวีป
2. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
3. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณโน
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  หะยีสันต์
3. เด็กชายอนุพงศ์  มณฑาโชติ
 
1. นางสาวนิตยา  กุลนิล
2. นางนิตย์  จันทร์นวล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซุส  ศิริมาก กรันต์เชียง
2. เด็กชายธีรยุทธ  บุญมี
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  ประสิทธิสร
2. เด็กชายสิทธิพร  เจริญวาที
3. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางกนกวรรณ  อนุสสรางค์กูล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 5 1. เด็กชายรตน  ผ่านทอง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  พรมสูง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ถมยา
3. เด็กหญิงนภารัตน์  นวลมณี
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
5. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
6. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
7. เด็กชายอดัมภ์  หะแว
8. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
9. เด็กหญิงอิศริยา  เจะสนิ
10. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางวรรณา  พระไพรี
3. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ