สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายดัมมีซี  ร่าหีม
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. นายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ร่าหีม
 
1. นางสาวอุไร  เส็มหย้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจินตนา  สาและ
2. นางสาวฉลาลัย  หวันตุหมัน
3. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุดเดียนา  แวนิ
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแว
3. เด็กหญิงภูสดา  เมาะสู
4. เด็กหญิงรุสนา  หะหมะ
5. เด็กหญิงรุสมีน  สะอิ
 
1. นายอิสมะแอ  เหมหมัด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาเดีย  หนูหมัด
 
1. นางสาวชริษา  ประสิทธิ์สร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงซูใบเดาะห์  อิหม่ำเหม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันสะแหละ
2. เด็กหญิงสุไลดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงนีฟาน  ขุนตามา
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงซูวิตา  หนูหมัด
 
1. นางกันต์ณพัชญ์  เหมะตะศิลป์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัสมา  หวันตุหมัน
2. เด็กหญิงฝาร์ดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงวรรณดี  เต๊ะหมัดหม๊ะ
 
1. นางปราณี  แก้วซัง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
3. เด็กหญิงหาลีมะห์  ยีสลำ
 
1. นางสาวดารัตน์  หมานมาด
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงซูใบเด๊าะห์  อิหม่ำเหม
 
1. นางสาวรอปิอ๊ะ  หลีสุหลง
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงซาฟูรา  สะมะแอ
 
1. นางโสภิฐฌา  ทองไชย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรี
2. เด็กชายทศพร  พวงมาลัย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อาแว
4. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  ขะหรี
5. เด็กชายรอยะ  อับดุลขะเด
6. เด็กชายอดินันท์  เต๊ะย่อ
7. เด็กชายอูเซ็น  อับดุลขะเด
8. เด็กชายฮูฬูลอัซมี  เพชรเกศา
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
2. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ