สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายดัมมีซี  ร่าหีม
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. นายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ร่าหีม
 
1. นางสาวอุไร  เส็มหย้ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงซูใบเดาะห์  อิหม่ำเหม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันสะแหละ
2. เด็กหญิงสุไลดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงซาฟูรา  สะมะแอ
 
1. นางโสภิฐฌา  ทองไชย