สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุดเดียนา  แวนิ
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแว
3. เด็กหญิงภูสดา  เมาะสู
4. เด็กหญิงรุสนา  หะหมะ
5. เด็กหญิงรุสมีน  สะอิ
 
1. นายอิสมะแอ  เหมหมัด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรี
2. เด็กชายทศพร  พวงมาลัย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อาแว
4. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  ขะหรี
5. เด็กชายรอยะ  อับดุลขะเด
6. เด็กชายอดินันท์  เต๊ะย่อ
7. เด็กชายอูเซ็น  อับดุลขะเด
8. เด็กชายฮูฬูลอัซมี  เพชรเกศา
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
2. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ