สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มีนาพันธ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มะอักษร
3. เด็กหญิงลลิตา  วชิราภากร
4. เด็กหญิงวิรชา  สีนุ้ย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประสบชาติ
 
1. นางกอบกิต  แก้วอรุณ
 
2 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงมัณฑณา  สุวรรณคีรี
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพนิดา  ขวัญทอง
 
1. นางนิรามัย  คงจันทร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินสุวรรณ์
2. เด็กชายปุริมภัค  เพชรสุวรรณ
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม