สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติกร  จันทโกศล
2. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางจิราภรณ์   มูลจันทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกังษฎา  ด้วงปาน
2. เด็กหญิงคีตภัทร  นวลเจริญ
3. เด็กหญิงจีรพรรณ  ด้วงปาน
4. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์ช่วย
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญน้อย
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลัดเกลี้ยง
7. เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง
8. เด็กหญิงนริศรา  เทพจันทร์
9. เด็กหญิงนวลวรรณ  สายกี่เส้ง
10. เด็กหญิงมัณฑณา  เทพแก้ว
11. เด็กหญิงวิจิตรา  หนูแก้ว
12. เด็กหญิงวิสินีย์  แซ่ว่อง
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันดำ
14. เด็กหญิงสาวิณี  ทองเอียด
15. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองเต็ม
 
1. นางกลอยใจ  เพ็ชรสกุล
2. นางยุพิน  เซ่งเถี้ยน
3. นางสมจิตร  ประทุมมณี
4. นางเอื้ออารีย์  บุญแก้ว
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญณโร
 
1. นายชัยยเกียรติ  รุจิโกไศย
 
4 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฏ  บุลวรรณ์
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
5 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
6 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แก้วบุญ
 
1. นางนิรามัย  คงจันทร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสิตา  พุ่มวัง
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ไชยภูมิ
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม