สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชนุช  ศิริบำรุง
 
1. นางนัฐสิมา  ดาเหล็น
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
 
1. นางระเบียบ  สาหีมซา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางมินา  อาญาพิทักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ศรี
2. เด็กชายสุรยศ  คตชั่ง
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วเกาะสะบ้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุนทร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนพวินท์  คงพันธ์
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
2. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิดามาศ  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงสาธิดา  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงโสภา  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทวีกุล
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสุข
2. เด็กชายวีรยุทธ์  ทองรัตน์
3. เด็กชายเรืองรอง  จันทร์จิตร
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวุชนาฏ  ยักพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทรปาโล
3. เด็กหญิงไพลิน  สรประสิทธิ์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
16 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกิตติธัช  กาญจนถาวร
2. เด็กหญิงจตุทิพย์  สรประสิทธิ์
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  สันตะโร
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  ร่มเกตุ
2. เด็กชายปัตทวี  ประสิทธิ์นุ้ย
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว
 
1. นางมลิวรรณ  บุญจริง
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงปุณยนุช   ย้อยเสริฐสุทธิ์
 
1. นางมลิวรรณ  บุญจริง
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายเอกพล  ไชยจิต
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประสิทธิ์นุ้ย
2. นายคุณัชฌ์  ศรีวะรักษ์
3. นายจำเริญ  สงสุรินทร์
4. นายวิโรจน์  สิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิชัย  โนสิทธิ์
6. นายอมรเทพ  แก้วเกาะสะบ้า
7. นายไชยา  เพ็ชรโน
8. นายไตรภพ  คตชั่ง
 
1. นายชนะ  วรรณจันทร์
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นายอภิเษก  แซ่ย่วน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  ก๋งจิบ
2. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
3. นายภานุวัฒน์  จันทรปาโล
4. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
5. เด็กหญิงรจนา  ทองอ่อน
6. เด็กหญิงศินันญา  ประสิทธิ์ศรี
7. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
8. เด็กหญิงอลิสา  ว่องวิริยะ
9. เด็กหญิงอารุวรรณ  แก้วประสิทธิ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นายชม  ทองสุข
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
3. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
4. นางสาวปริยฉัตร  ตรีรัตน์
5. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นางสมพิศ  คงเวช