สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิดามาศ  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงสาธิดา  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงโสภา  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว
 
1. นางมลิวรรณ  บุญจริง