สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
 
1. นางระเบียบ  สาหีมซา
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วเกาะสะบ้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุนทร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทวีกุล
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวุชนาฏ  ยักพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทรปาโล
3. เด็กหญิงไพลิน  สรประสิทธิ์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกิตติธัช  กาญจนถาวร
2. เด็กหญิงจตุทิพย์  สรประสิทธิ์
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  สันตะโร
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นายมารุต  ภิรมย์