สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนพวินท์  คงพันธ์
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
2. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสุข
2. เด็กชายวีรยุทธ์  ทองรัตน์
3. เด็กชายเรืองรอง  จันทร์จิตร
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  ร่มเกตุ
2. เด็กชายปัตทวี  ประสิทธิ์นุ้ย
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประสิทธิ์นุ้ย
2. นายคุณัชฌ์  ศรีวะรักษ์
3. นายจำเริญ  สงสุรินทร์
4. นายวิโรจน์  สิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิชัย  โนสิทธิ์
6. นายอมรเทพ  แก้วเกาะสะบ้า
7. นายไชยา  เพ็ชรโน
8. นายไตรภพ  คตชั่ง
 
1. นายชนะ  วรรณจันทร์
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นายอภิเษก  แซ่ย่วน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  ก๋งจิบ
2. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
3. นายภานุวัฒน์  จันทรปาโล
4. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
5. เด็กหญิงรจนา  ทองอ่อน
6. เด็กหญิงศินันญา  ประสิทธิ์ศรี
7. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
8. เด็กหญิงอลิสา  ว่องวิริยะ
9. เด็กหญิงอารุวรรณ  แก้วประสิทธิ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นายชม  ทองสุข
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
3. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
4. นางสาวปริยฉัตร  ตรีรัตน์
5. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นางสมพิศ  คงเวช