สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุกรี  ซาหีมซา
2. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เตะย่อ
 
1. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจะอาแว
2. เด็กชายศิรวิทย์  เต๊ะเหย๊าะ
 
1. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูมิประวัติ
2. เด็กชายปฐวี  หลี้ยา
3. เด็กชายสรวิทย์  โส๊ะโก๊ะ
4. เด็กชายสุกรี  ซาหีมซา
5. เด็กชายอธิธัช  หัดแหละ
6. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เตะย่อ
7. เด็กชายอัยยบ  เต๊ะย่อ
8. เด็กชายอินซากี้  เตะย่อ
 
1. นางสาวมนทิรา  ทัลวรรณ์
2. นายระวี  สนิ
3. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว