สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนูรวาตี  อาแว
 
1. นางสมใจ  ส้องสง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอุสมัน  ปาเนาะ
 
1. นางสาวกัสมา  ยีตะหวี
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.6 เงิน 11 1. เด็กชายการียา  มหามะ
2. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ประคองโชค
3. เด็กหญิงสุไวณีย์  เตะเหร็ม
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ช่วยจันทร์
2. นางสาวฮาลีม๊ะ  หวันเตะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายวีอาร์ม  สะเมาะ
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงคัทรียา  โดยมัน
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  กะปิเยาะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  หมัดเต๊ะ
3. เด็กชายฮาฟิส  สีบู
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิีิรินดา  หมัดอะดำ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงวัลญา  สีสาแม
 
1. นางสาวพัฏชรี  สุขจรุ่ง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาเหม
2. เด็กชายวาริศ   โสะโชติชู
3. เด็กชายเอกพล  มะหมัด
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
2. เด็กชายสุกกีฟลี  หมัดชูดชู
3. เด็กชายอับดุลรอมัน  เจะแต
 
1. นางสาวมาลี  เหมหมัด
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสรียะห์  เปาะมะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มามุ
3. เด็กหญิงอีมาน  จินารง
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นางอุราวดี  หมื่นเพชร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงอะมานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หว่าหลำ
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.1 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุภักดิ์  เพ็งเลาะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เต๊ะเหร็ม
3. เด็กชายนัสรี  เต๊ะหย่อ
4. เด็กชายภักดี  ตาเห
5. เด็กชายมูฮัมหมัด  ชายเหร็ม
6. เด็กชายอนิรุตย์  เต๊ะเหร็ม
7. เด็กชายอันวา  โส๊ะชูดชู
8. เด็กชายไกรสรณ์  เจ๊ะสาแม
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกามีลล๊ะ  อับดุลเล๊าะ
2. เด็กหญิงคทารียา  โดยมัน
3. เด็กหญิงซอฟียะห์  ยาฟาด
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งเรือง