สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.6 เงิน 11 1. เด็กชายการียา  มหามะ
2. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ประคองโชค
3. เด็กหญิงสุไวณีย์  เตะเหร็ม
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ช่วยจันทร์
2. นางสาวฮาลีม๊ะ  หวันเตะ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงวัลญา  สีสาแม
 
1. นางสาวพัฏชรี  สุขจรุ่ง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
2. เด็กชายสุกกีฟลี  หมัดชูดชู
3. เด็กชายอับดุลรอมัน  เจะแต
 
1. นางสาวมาลี  เหมหมัด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงอะมานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หว่าหลำ
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกามีลล๊ะ  อับดุลเล๊าะ
2. เด็กหญิงคทารียา  โดยมัน
3. เด็กหญิงซอฟียะห์  ยาฟาด
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งเรือง