สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชัชวานี  ผอมเขียว
2. เด็กชายอัครินทร์  เดียวเล๊าะ
 
1. นางราตรี  แหล๊ะหิ้น
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิไลวัลณ์  หมัดเหล็ม
2. เด็กหญิงสุนันดา  บุญณะ
3. เด็กหญิงใหม่  เล๊าะเหม
 
1. นายวัฒนชัย  สาลี
2. นางวิภารัตน์  หลีมะพรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัสซิมา  เส็นสนิ
 
1. นางธัญลักษณ์  พร้อมมูล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.52 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรุ่งเรือง
2. เด็กชายฟูอาดีย์  สันหัส
3. เด็กหญิงยุริด้า  แล๊ะบี
4. เด็กชายวรวิช  แก้วนอง
5. เด็กชายหัฐกาล  สุวรรณกมลาศ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  เต๊ะเหย๊าะ
 
1. นายศักรินทร์  ยาเล๊าะ