สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ชูศรี
 
1. นายอนุชา  พุมเสน
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงไปรยา  เหม๊าะสมาน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซากิร  โส๊ะสันส๊ะ
2. เด็กหญิงอุมากร  ยะมันยะ
3. เด็กชายฮาฟิช  เจะเล๊าะ
 
1. นางสาวปติมา  สันนะกิจ
2. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม