สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงซูไรยา  ยาลอ
 
1. นางกันยกานต์  อ่อนขวัญ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายซอรีฮีน  ทุยเลาะ
2. เด็กชายอัสฮารี  ยีกามิ
 
1. นายอับดุลซอมะ  มันยะ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนุรยานี  เฆดา
2. เด็กหญิงอามีตา  อาแว
3. เด็กหญิงไซนุง  สะแม
 
1. นางสาวรสรินทร์  อะตะราใจ
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงซูบารียะ  ยีกามิ
2. เด็กหญิงนูรฮา  ดะเซ็ง
3. เด็กหญิงริสตู  มันได้เจะ
 
1. นางอุรวรา  แซ่กี่
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุไรนี  ดะเซ็ง
 
1. นางอุรวรา  แซ่กี่
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายอัสรี  เปาะและ
2. เด็กชายอานูวา  มีนา
3. เด็กชายเจะอิสมาแอ  สิเดะ
 
1. นายอับดลคอเด  เจะหมะ