สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงซูไรยา  ยาลอ
 
1. นางกันยกานต์  อ่อนขวัญ