สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  สะ
2. เด็กชายฟารีดี  เจะแต
3. เด็กหญิงสูนีตา  เลาะดีสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เมาะเหล็ม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกูเซะ  ตีหมุนนิ
2. เด็กชายบูนัยอิสลาม  แนแม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบาบิโก้  ดอลอ
2. เด็กชายฟุรกรณ์  เลาะสุหลง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกูอิรฟาน  ขะเดถาวร
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายอาบ๊ะ  สาเมาะ
 
1. นางสาวตรีนุช  อุมาศิลป์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายตัรมีซี  สามะลาเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  สะรีกามา
3. เด็กชายสาลาม  ดือหนิง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
2. นางอาทิตยา  นิคมรัตน์