สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  สะ
2. เด็กชายฟารีดี  เจะแต
3. เด็กหญิงสูนีตา  เลาะดีสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เมาะเหล็ม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบาบิโก้  ดอลอ
2. เด็กชายฟุรกรณ์  เลาะสุหลง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ