สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  สำเภาเมฆ
 
1. นางพิศมัย  พงศ์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรจนา  สังข์เพชร
 
1. นางพิศมัย  พงศ์สุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  อุดหนุน
2. นางสาวนภาพร  พุฒเขียว
3. เด็กชายโกเมศ  เพชรแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  โชติกรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.86 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภัทรพล  คงเดิม
2. เด็กชายอาทร  สินทอง
 
1. นางสาวโอวาท  จันทร์ยก
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องภพ  ยอดดังแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองนวล
 
1. นางนิรมล  ชัยยศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณกรณ์  ทองธรรมชาติ
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่กี่
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เส้งมี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไฝจันทอง
 
1. นางทรงศรี  ฝาชัยภูมิ
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวดี  สงพิมพ์
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัชระ  แก้วทรายขาว
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมตะศิลป์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เส้งมี
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  นวลอนงค์
 
1. นางสาวจินตนา  ลิ่มปี่
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นะตะชูสงค์
 
1. นางอรุณศรี  อินทรัตน์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติิโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายวรวัฒน์  ทองกอบสม
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์