สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.86 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภัทรพล  คงเดิม
2. เด็กชายอาทร  สินทอง
 
1. นางสาวโอวาท  จันทร์ยก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณกรณ์  ทองธรรมชาติ
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เส้งมี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไฝจันทอง
 
1. นางทรงศรี  ฝาชัยภูมิ