สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  สำเภาเมฆ
 
1. นางพิศมัย  พงศ์สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  อุดหนุน
2. นางสาวนภาพร  พุฒเขียว
3. เด็กชายโกเมศ  เพชรแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  โชติกรณ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวดี  สงพิมพ์
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัชระ  แก้วทรายขาว
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมตะศิลป์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เส้งมี
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล