สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  นวลอนงค์
 
1. นางสาวจินตนา  ลิ่มปี่
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติิโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายวรวัฒน์  ทองกอบสม
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์