สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
3. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสาวรัชนก  บูเอียด
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายกัสรี  เต๊ะแห
 
1. นางสาวรัชนก  บูเอียด
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอรรณพ  แก้วเอียด
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัสยา  แลแรมะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  หมัดสา
3. เด็กหญิงอัสมารา  หวังหลี
4. เด็กหญิงอานีซา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารียา  เหาะใบ
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงนาเดีย  อีหวี
3. เด็กหญิงนุร์ไอนี  ร่าหนิ
4. เด็กหญิงสุนิษฐา  บากาหวี
5. เด็กหญิงอารดา  พันธุสะ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
3. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
4. เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ  ร่าหนิ
5. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กชายชารีฟ  สนิหลำ
2. เด็กหญิงรอชาดา  กะจิ
3. เด็กหญิงสุรัยญา  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  ล่อฮอย
5. เด็กหญิงอัยรญา  หมื่นพล
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญา  อะนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  บัวนาค
3. เด็กหญิงนูรัยดา  เพ็งเจ
4. เด็กหญิงรวิกานต์  โสดาหวัน
5. เด็กหญิงอัชน่า  บ่าเหม
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  หลีหรี
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  ริกัง
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงปริญญา  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
21 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
2. นางสาวสากีน๊ะ  เอียดสุหรี
3. เด็กหญิงอาลีย๊ะ  อะบูเห็ด
4. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
5. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกัสรี  เต๊ะแห
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
2. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยะมาย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมัดหลี
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุธิพงศ์  มคะสะสโยะ
2. นายอิสดาเร็ด  ร่าหนิ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกามีล้า  ล่อฮอย
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงซันมา  อีหวี
2. เด็กหญิงอรดา  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงอารียา  อิแอ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กชายอะนัส  เหมเภอ
 
1. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
4. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
5. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
6. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
7. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
8. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
9. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
10. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
3. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรภักดี
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
2. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างหมาน
2. เด็กหญิงสุรัยญา  ดาราวรรณ์
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ