สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
3. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสาวรัชนก  บูเอียด
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
2. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรภักดี
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา