สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัสยา  แลแรมะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  หมัดสา
3. เด็กหญิงอัสมารา  หวังหลี
4. เด็กหญิงอานีซา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารียา  เหาะใบ
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงนาเดีย  อีหวี
3. เด็กหญิงนุร์ไอนี  ร่าหนิ
4. เด็กหญิงสุนิษฐา  บากาหวี
5. เด็กหญิงอารดา  พันธุสะ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
3. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
4. เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ  ร่าหนิ
5. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  หลีหรี
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  ริกัง
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยะมาย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมัดหลี
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุธิพงศ์  มคะสะสโยะ
2. นายอิสดาเร็ด  ร่าหนิ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกามีล้า  ล่อฮอย
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงซันมา  อีหวี
2. เด็กหญิงอรดา  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงอารียา  อิแอ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
4. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
5. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
6. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
7. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
8. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
9. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
10. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
3. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
2. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ