สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนาซูฮา  หะยีอาแว
 
1. นายบูรพา  ดำแสงสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอนันต์  นิหะ
 
1. นางรชฏพร  พงษ์ทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52.75 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงการีมะห์  สะอะ
 
1. นางสาวดีน่า  บินตะสอน