สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเวชยันต์   แสงฟ้า
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิย์เสนา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสรวิศ   ยอดจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิพย์เสนา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นายสุรทัศน์   โต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวปิญานุช   หวังจิ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายฉัตรวุฒิ   ทองทวี
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิพย์เสนา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายหัตตชัย  สีเส้ง
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัฒนา   เพ็งลาย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   พรมนุ้ย
 
1. นางสาวจิรนันท์   สาแต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนุชากร  ราชแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สติยานุช
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หมื่นทิพย์
2. เด็กหญิงศกลวรรณ   ฉายเพ็ชร
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายสร้อย  แก้วบุญทอง
2. เด็กชายเจริญไชย  แซ่ย่อง
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทันยศ
 
1. นายมงคล  ทองเป็นไชย
2. นายวริทธิ์สิน   ไชยอัษฎาพร
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนาภูมิ  ไชยหม่อม
 
1. นายพิทักษ์   แก้ววิชิต
 
12 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัฒนา  ขุนดำ
 
1. นายพิทักษ์  แก้ววิชิต
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.3 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิตรชานันท์  ปั้นแก้ว
 
1. นางลำดวน  ยอดทองทอง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. นายธนพงษ์  ดำเป็นไฝ
2. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
 
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ซุ้นสุวรรณ
 
1. นางภาณี  สุวรรณะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เกื้อหนู
2. เด็กชายวัฒนา   ขุนดำ
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ