สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเวชยันต์   แสงฟ้า
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิย์เสนา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสรวิศ   ยอดจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิพย์เสนา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นายสุรทัศน์   โต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวปิญานุช   หวังจิ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายหัตตชัย  สีเส้ง
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัฒนา   เพ็งลาย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   พรมนุ้ย
 
1. นางสาวจิรนันท์   สาแต
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทันยศ
 
1. นายมงคล  ทองเป็นไชย
2. นายวริทธิ์สิน   ไชยอัษฎาพร
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัฒนา  ขุนดำ
 
1. นายพิทักษ์  แก้ววิชิต