สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนุชากร  ราชแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สติยานุช
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนาภูมิ  ไชยหม่อม
 
1. นายพิทักษ์   แก้ววิชิต
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.3 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิตรชานันท์  ปั้นแก้ว
 
1. นางลำดวน  ยอดทองทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. นายธนพงษ์  ดำเป็นไฝ
2. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
 
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เกื้อหนู
2. เด็กชายวัฒนา   ขุนดำ
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ