สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
 
1. นางลัดดา  สอมัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงต่วนอัสมะ  ต่วนอิแต
2. เด็กหญิงนาซวา  สาแม
3. เด็กหญิงนุรไอนิง  อาแว
4. เด็กหญิงนูรีตา   หะสีแม
5. เด็กหญิงฟิตรี  สือแม
 
1. นางสอรีป๊ะ  โอะหมาน
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวธนิยา  หมันตะเหย็บ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
2. เด็กหญิงอัสมะ  แวดือราแม
 
1. นางสาวธนิยา  หมันตะเหย็บ